O NAMA

Kratka "lična karta" Koordinacionog odbora invalidskih organizacija Republike Srpske

Koordinacioni odbor invalidskih organizacija Republike Srpske je zajednička organizacija svih invalida Republike Srpske, koju su osnovali i u koju su uključeni:

1. Savez paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida RS

2. Savez civilnih žrtava rata RS,

3. Odbor RVI RS...

4. Savez gluvih i nagluvih RS

5. Savez distrofičara RS

6. Savez invalida rada RS

7. Savez društava za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima RS

8. Udruženje amputiraca RS

Sve organizacije – članice i osnivači KOOIRS imaju status udruženja od javnog interesa, svaka je ravnopravno zastupljena i u odboru ima svoje predstavnike. Radom odbora rukovodi Upravni odbor sastavljen od po jednog predstavnika svake članice. Može se reći da, gotovo sigurno, ne postoji lice u RS sa bilo kakvom tjelesnom ili mentalnom smetnjom da nije uključeno u rad jedne od pomenutih organizacija i naše zajedničke organizacije. Našim radom i aktivnostima koje provodimo obuhvaćeno je oko 70 000 invalida iz cijele RS.

KOOIRS je formiran 1996. godine Sporazumom o formiranju, a pravni legitimitet je dobio upisom u sudski registar 24.04.2007. godine Rješenjem broj F-1-81/07, a 16.07.2007. godine i u jedinstveni registar udruženja kod ministarstva uprave i lokalne samouprave pod brojem F-1-2718/07

Koordinacioni odbor, kao zajednička organizacija, organizuje i provodi aktivnosti od zajedničkog interesa za sve invalide i njihove organizacije u Republici Srpskoj, koordinira rad svih invalidskih organizacija i samih invalida na njihovim zajedničkim interesima kako bi se izjednačio status invalida sa ostalim građanima i ostvarili programski ciljevi invalidskih organizacija. Osnovni cilj svih naših aktivnosti je zaštita i promocija prava i interesa svih invalida, popularizacija ove problematike, podizanje opšteg nivoa svijesti i stvaranje preduslova za nesmetano i potpuno uključivanje invalida u normalne životne tokove.